جزوه 92

جزوات عربی Archives - صفحه 8 از 9 - جزوه

- بار
عربی به صورت شعر‎

عربی به صورت شعر‎

عربی به صورت شعر‎   کاری از آقای جعفری   تمامی موضوعات روبه رو به صورت شعر در این فایل آمده است : تعداد حروف الفبا- اسم از نظر تعداد- اسم از نظر جنس- علائم مؤنث- اسم معرفه و نکره- اسم از نظر حرکت حرف آخر- منصرف و غیرمنصرف- اسمهای غیر منصرف- فعل و نشانه های آن- انواع حرف- حروف جر- حروف ناصبه- حروف جازمه- حروف مشبهه بالفعل- لای نفی جنس- انواع فعل ماضی- ماضی بعید- […]