جزوه 92

آرش محبی پور Archives - جزوه

- بار
دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بردارها بخش اول

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بردارها بخش اول

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بردارها کاری از استاد محبی پور     شامل مباحث :  آشنایی با فضای R3 -اجزای دستگاه دکارتی در فضا -قرینه نقطه نسبت به محور وصفحات مختصات – فاصله دو نقطه در فضا – ویژگی های بردار – ضرب عدد در بردار و تعبیر هندسی آن – جمع و تفاضل بردارها – بردارهای یکه – ویژگی های ضرب داخلی دو بردار و تعبیر هندسی آن – زاویه بردار با محورهای مختصات […]

- بار
دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بردارها بخش دوم

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بردارها بخش دوم

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بردارها بخش دوم کاری از استاد محبی پور    شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 85 تست و پاسخ کلیدی           شامل مباحث :  ضرب خارجی دو بردار – ضرب خارجی بردارهای یکه استاندارد – ویژگی های ضرب خارجی – تعبیر هندسی ضرب خارجی – ضرب خارجی و اتحادها – ضرب سه گانه عددی – محاسبه دترمینان سه در سه با روش ساروس – حجم هرم […]

- بار
دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث گراف

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث گراف

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث گراف کاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 250 تست و پاسخ کلیدی             شامل مباحث : گراف – آشنایی با ساخت گراف – گراف های غیر ساده – تعداد گراف ها – گراف ساده – درجه رئوس – میانگین درجات راس های یک گراف – گراف های منتظم – گراف کامل – مکمل گراف – گراف بازه ها – دنباله درجات […]

- بار
دانلود جزوه دیفرانسیل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش اول

دانلود جزوه دیفرانسیل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش اول

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش اول   کاری از استاد محبی پور     شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 25 تست و پاسخ کلیدی     اختصاصی سایت کنکور شامل موضوعات : دستگاه اعداد – خواص اعداد حقیقی نسبت به جمع و ضرب – بسط اعشاری اعداد گویا – ترتیب و نامساویها – کران های یک مجموعه – کران بالا – مجموعه کران دار – مجموعه کامل – اصل کمال – همسایگی […]

- بار
دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش دوم

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش دوم

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش دوم کاری از استاد محبی پور   شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 113 تست و پاسخ کلیدی   اختصاصی سایت کنکور       شامل موضوعات :  رفع ابهام-توابع هم ارز-هم ارزی های مهم-هم ارزی برنولی-هم ارزی مثلثاتی      استاد آرش محبی پور , مدرس دبیرستان های هشترودی , علامه حلی , شهید سلطانی و …  

- بار
دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش سوم مبحث روش های حدگیری

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش سوم مبحث روش های حدگیری

 دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش سوم مبحث روش های حدگیری کاری از استاد محبی پور   شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 100 تست و پاسخ کلیدی   شامل موضوعات :  هم ارزی آرک ها – حدگیری در ریشه های مخرج – حدگیری در بی نهایت – رفع ابهام – قضیه فشردگی و نتایج آن     اختصاصی سایت کنکور        

- بار
دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث خط و صفحه در فضا

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث خط و صفحه در فضا

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث خط و صفحه کاری از استاد محبی پور شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 140 تست و پاسخ کلیدی   اختصاصی سایت کنکور         شامل موضوعات : خطوط صفحه در فضا – معادله خط با داشتن دو نقطه از آن – معادله خط موازی خط دیگر – معادله خط برحسب زوایای آن با محورهای مختصات – معادله خط گذرنده از یک نقطه و عمود بر خط دیگر – […]

- بار
دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف مبحث دنباله ها

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف مبحث دنباله ها

 دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف مبحث دنباله ها   کاری از استاد محبی پور   شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 150 تست و پاسخ کلیدی   شامل موضوعات :  تعریف دنباله – نمایش نموداری یک دنباله – دنباله های کراندار – دنباله های یکنوا – دنباله های نوسانی – همگرایی دنباله ها – قضایای همگرایی دنباله ها – جبر دنباله ها اختصاصی سایت کنکور           استاد آرش محبی پور , مدرس […]

- بار
دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش پایانی ، مبحث حد

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش پایانی ، مبحث حد

 دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش پایانی ، مبحث حد کاری از استاد محبی پور   شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 70 تست و پاسخ کلیدی   شامل موضوعات :  حد تابع مرکب – اثبات چندین حد   اختصاصی سایت کنکور               استاد آرش محبی پور , مدرس دبیرستان های هشترودی , علامه حلی , شهید سلطانی و …  

- بار
دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف مبحث دنباله ها بخش دوم

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف مبحث دنباله ها بخش دوم

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف مبحث دنباله ها بخش دوم کاری از استاد محبی پور   شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 10 تست و پاسخ کلیدی   اختصاصی سایت کنکور       شامل موضوعات :  تعریف دنباله – نمایش نموداری یک دنباله – دنباله های کراندار – دنباله های یکنوا – دنباله های نوسانی – همگرایی دنباله ها – قضایای همگرایی دنباله ها – جبر دنباله ها   استاد آرش محبی پور […]