جزوه 92 | دانلود جزوه , نمونه سوال , تست کنکور , آزمون آزمایشی

 

نیرویی که دو اتم را در یک پیوند کووالانسی  به هم متصل نگه می دارد؛ ممکن است از نیروی موجود میان یک جفت کاتیون و آنیون بیش‌تر است. پس از تشکیل پیوند کوالانسی ؛نیروهای دافعه و جاذبه برابر می شوند و اتم ها در فاصله‌ای تعادلی نسبت به هم قرار می‌گیرند. طول پیوند نشان‌دهنده‌ی جایگاه اتم‌ها در پایین‌ترین سطح انرژی است. اغلب طول پیوند با انرژی پیوند نسبت عکس دارد.   اگرتفاوت الکترونگاتیوی دو اتم در یک پیوند بزرگ‌تر از7 /1 باشد؛اغلب آن را در گروه پیوندهای…