درس شیمی

سوال های امتحانی نیم سال اول

امتحان شیمی پیش دانشگاهی- دی ماه 93،مدارس سرای دانش_واحد سید خندان

امتحان شیمی پیش دانشگاهی- دی ماه 93،مدارس سرای دانش_واحد فلسطین

امتحان شیمی پیش دانشگاهی- دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت

امتحان شیمی پیش دانشگاهی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب

امتحان شیمی پیش دانشگاهی- دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام

امتحان شیمی پیش دانشگاهی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش

امتحان پایان ترم شیمی(مشترک) دی 91- مدارس سرای دانش

سوال ارسالی دبیران

نمونه سوال امتحانی شیمی -دی 94

نمونه سوال امتحان شیمی - دی 92

سوال امتحان شیمی چهارم دبیرستان-آذر 94

نمونه سوال امتحانی شیمی چهارم دبیرستان- آذر 94

سوال امتحان شیمی چهارم ریاضی - خرداد 92

سوال امتحان شیمی چهارم دبیرستان- خرداد 94

امتحان شیمی پیش دبیرستان نمونه دولتی تقی جعفری - دی ماه 93

نمونه سوال امتحان شیمی -دی 93

سوالات شیمی سال چهارم نیم سال اول

امتحان شیمی 4 مدرسه علامه مفید نجف آباد - دی 93

امتحان شیمی 1پیش دانشگاهی جعفرآباد-دی ماه

امتحان شیمی چهارم- مدرسه پروین اعتصامی اشنویه- اردیبهشت 93