درس زبان انگلیسی

سوال های امتحانی نیم سال اول

امتحان زبان انگلیسی نیم سال اول 94- دبیرستان سرای دانش واحد حافظ

امتحان زبان انگلیسی نیم سال اول 94- دبیرستان سرای دانش واحد رسالت

امتحان زبان انگلیسی نیم سال اول 94- دبیرستان سرای دانش واحد فلسطین

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب

سوال و پاسخ تشریحی امتحان زبان 3میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر 92

امتحان نهایی

سوال امتحان نهایی زبان انگلیسی دی 94 +پاسخ

امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 شهریور 94 + پاسخ

امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 خرداد 94 + پاسخ

امتحان نهایی زبان انگلیسی شهریور 93+پاسخ

سوال امتحان نهایی درس زبان خرداد91+پاسخ

سوال امتحان نهایی درس زبان انگليسي خرداد90+پاسخ

سوال امتحان نهایی درس زبان خرداد89+پاسخ

سوال ارسالی دبیران

نمونه سوال امتحان زبان 3 -دی 94

نمونه سوال امتحان زبان 3-دی 94

نمونه سوال امتحان زبان 3 -آذر 94

نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی 3 -آذر 94

سوال امتحان زبان انگلیسی 3 -آذر94

امتحان زبان انگلیسی سوم دبیرستان علوم و معارف اسلامی زاهدان-دی ماه 93

سوال زبان انگلیسی 3 دبیرستان شاهد برادران آهندوست ارومیه

امتحان زبان سوم دبیرستان مدرسه آیت الله حکیم رمشک-دی ماه 93

نمونه سوال امتحان زبان -دی 93