درس زبان انگلیسی

سوال های امتحانی نیم سال اول

امتحان زبان انگلیسی نیم سال اول 94- دبیرستان سرای دانش واحد فلسطین

امتحان زبان انگلیسی نیم سال اول 94- دبیرستان سرای دانش واحد حافظ

امتحان زبان انگلیسی نیم سال اول 94- دبیرستان سرای دانش واحد رسالت

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان

سوال های امتحانی نیم سال دوم

سوال امتحان زبان انگليسي دوم دبيرستان - خرداد 94 - دبيرستان سراي دانش فلسطين

سوال امتحان زبان انگليسي دوم دبيرستان - خرداد 94 - دبيرستان سراي دانش -واحد انقلاب

نمونه سؤال امتحاني زبان انگليسي 2 + پاسخ

سوال ارسالی دبیران

نمونه سوال امتحان زبان -دی 94

نمونه سوال امتحانی زبان -دی 94

نمونه سوال امتحان زبان 2 -دی 94

نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی 2- دی 94

نمونه سوال امتحان زبان -آذر 94

سوال امتحان زبان انگلیسی دوم دبیرستان- خرداد 94

سوال امتحان زبان انگلیسی دوم دبیرستان- خرداد 94

زبان انگلیسی سال دوم نوبت اول دی ماه 93

زبان 2شهید مدنی همدان

امتحان زبان دوم دبیرستان مدرسه آیت الله حکیم رمشک-دی ماه 93