جزوه قید های زیست شناسی

جزوه قید های هر و همه و مثال های نقض زیست شناسی

کاری از الیاس فداکار